Registrų ir valstybės informacinių sistemų registras

Duomenų peržiūra

Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro duomenų ir informacijos naudojimo licencija (toliau vadinama – Licencija) nurodo sąlygas, kaip Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro (toliau – Registras) duomenų gavėjai gali naudoti gautus registro duomenis ir informaciją.

Registro duomenys ir informacija yra vieši ir nuosavybės teise priklauso valstybei.

Gauti registro duomenys ir informacija gali būti laisvai naudojami, tačiau būtina laikytis šių sąlygų:

  1. Registro duomenys ir informacija gali būti naudojami tik teisėtiems ir apibrėžtiems tikslams.
  2. Registro duomenys ir informacija negali būti iškraipomi ar kitaip keičiami.
  3. Publikuojant ar kitaip pakartotinai naudojant registro duomenis ir informaciją būtina nurodyti, jog jų šaltinis yra Registras.
  4. Publikuojant ar kitaip pakartotinai naudojant registro duomenis ir informaciją būtina nurodyti, jog jie gali būti naudojami Licencijoje nurodytomis sąlygomis.
  5. Publikuojant ar kitaip pakartotinai naudojant registro duomenis ir informaciją būtina nurodyti datą, kada duomenys ir informacija buvo gauti iš Registro.
  6. Registro duomenis ir informaciją galima teikti tretiesiems asmenims tik jeigu pastarieji sutinka su Licencijos sąlygomis. Ši nuostata netaikoma, kai fiziniai ir juridiniai asmenys naudoja iš Registro gautus duomenis apie save.

Registro tvarkytojas neatsako už jokius registro duomenų ir informacijos naudojimo padarinius.

Visi ginčai dėl registro duomenų ir informacijos naudojimo sąlygų sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Duomenų administravimas

Statistika

Registro objektų400
Informacinių sistemų310
Registrų90
Skirtingų valdytojų154
Skirtingų pagrindinių tvarkytojų170